<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d14188842\x26blogName\x3dSecret+Revelations\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://blindedmindz.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://blindedmindz.blogspot.com/\x26vt\x3d754766606686752485', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Who am I

Jace
Nov. 2, 1982

I am a normal person. At least that is what I know about myself. 

Interests: 

Basketball: Bowling: Billiards: Badminton: Soccer: Wall Climbing: Swimming: Cycling: Martial Arts: Dancing: Sleeping: Hanging out with Friends: Drinking Beer with Friends: Playing video games: Playing video games with Friends: Malling: Bar Hopping: KTV : Surfing the Internet: Playing Around: Kidding Around: Deep Thinking: Daydreaming:

PS Friends: 

Amie
Anne Marii
Carmina

China 
Claire
Gretch
Gwen
Kikokix
Vanny

Bloggy Friends

Baknoy
Blaise
Chichi
Franz
Gail
Henz
Ian
Ives
Iya
Leigh
Meann 
Plue
Storm
Trish
Yshie
Zhang

Other Friends

Aris
Denz
Mad
Nassy
Pat
Poch
Weej
Xndi


Messages

 
 


My past...

July 2005
August 2005
September 2005
October 2005
November 2005
December 2005
January 2006
February 2006
March 2006
April 2006
May 2006
June 2006
July 2006
August 2006
September 2006
January 2007
April 2007
June 2007
July 2007
August 2007
September 2007
October 2007
December 2007
January 2008
February 2008
March 2008
April 2008
June 2008
October 2008
November 2008
February 2009
June 2011
July 2011
August 2011
September 2011
October 2011
January 2012
layout by qamuri

Saturday, March 01, 2008

Sa Kabilang Dako nang Pagkatao

Kanya-kanyang pagkatao yan. Kung di mo pipiliting intindihin, baka malaking away ang pasukan mo.

Kilatisin:

Isang tahimik na tao na kung titingnan mo ay parang ayaw pumansin ng kapwa. Nagsasarili sa loob ng oras ng trabaho. Seryoso sa ginagawa at hindi ka kakausapin hanggang matapos ang shift. Subalit kapag humingi ka konting oras at kung kinausap mo siya nang masisinan, kalog pala siya. Ok pala siyang kasama.

Isang tao na punung-puno nang opinyon. Lahat ng bagay ay importanteng meron siyang kayang sabihin. Kung papansinin mo ay parang sobrang taray nang dating. Matulis ang dila at kahit ano kayang sabihin nang walang pakundangan. Masyadong maalam. Subalit kapag nakasama mo sa labas, kapag nakabonding mo na, nag-iibayo ang lahat. Hindi pala nalalayo ang kanyang pagkatao sa isang parte mo. Masarap kasama at kapag naging seryoso, malalaman mo na may kaliwanagan naman ang kanyang pagkatao. Mabait, matulungin at maaruga pala siyang tao.

Isang tao na alam nang lahat na mejo marami na siyang pinagdaanan. Ipinapakita sa lahat na kaya niyang gumawa nang solusyon sa lahat. Ipapamukha sa buong mundo na siya ay magaling at siya ang kumokontrol sa lahat ng sitwasyon sa kanyang paligid. Subalit kapag tingnan nang iba ay nakakairita. Kung tingnan nang ibang tao ay akala mo kung sino siyang basta kaya nalang magbigay nang opinyon. Aangkinin ang responsibilidad at magbibigay nang mga ideya ngunit kung magtrato nang ibang tao ay parang balewala nalang. Yan ang nasa mata ng ibang tao. Ngunit kung pagmamasdan nang masmalalim at iintindihin, isa lang siyang tao na gustong sinasabi ang mga nasa isip niya. Walang masama sa ganon.

Isang tao na may matinding yabang. Parang libag sa katawan na hindi nakukuha sa hilod. Bawat salitang lumalabas sa bunganga niya ay nakakairita dahil hindi mo alam kung pantaas ng bangko ba ito o pahamak para sa ibang tao. Pwedeng "insecurity complex" subalit makikita mo rin naman na by nature, mabait naman talaga siya. Mejo self-centered lang.

Lampas isang milyong pagkatao, lampas isang daang milyong kumbinasyon ng ugali. Pwedeng ikaw mismo ganito, pwede ring mga tao sa paligid mo. Nakakainteres. Masarap alamin at intindihin.

Malamang isa na ito sa mga rason para di ka mawalan ng gana sa buhay. Maaari din na ito ang maging rason kung bakit ayaw mo na sa buhay. hehe...

Nakakabaliw kung isipin ngunit ito ay magbibigay kulay sa bawat araw na haharapin.

Di ko na kayang irukin pa ang wikang pilipino. Sumasablay na ako. Bwahaha... hanggang dito nalang muna.

poisoned_____1:18 AM

(1) venomed victims